Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'

Floks szydlasty 'Emerald Cushion Blue'
10-18 cmIV/V
| |