Polemoniaceae

Phlox divaricata
Phlox paniculata 'Mrs. Ethel Prichard' (?)
Phlox paniculata 'Fujiyama' (?)
Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'
Phlox subulata 'Temiskaming'
Polemonium caeruleum