Aurinia saxatilis syn. Alyssum saxatile

Smagliczka skalna
20-30 cmV