Asparagus officinalis

Szparag lekarski, szparag jadalny
| |
60-100 cmVI